Usługi

Konsultacje w sprawach dot. nieruchomości

Opłaty za użytkowanie wieczyste, odszkodowania za wywłaszczenie i spadki wartości nieruchomości

Oferuję pomoc w sprawach związanych z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste, odszkodowaniami za wywłaszczenie nieruchomości i spadkiem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego.

 

W przypadku konsultacji dotyczących nieruchomości przeprowadzam szczegółową analizę nieruchomości, uwzględniając aspekty techniczne, rynkowe i prawne. Na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia sporządzam raport ekspertyzy, który może być wykorzystywany w procesie negocjacji, postępowaniach sądowych lub innych procedurach związanych z daną sprawą.

Mogę pomóc w sprawach związanych z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste, odszkodowaniami za wywłaszczenie nieruchomości i spadkiem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego.

Poniżej przedstawiam krótki opis każdej z tego rodzaju spraw:

1. Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste: Użytkowanie wieczyste to forma prawna, w której nabywca nieruchomości (użytkownik wieczysty) korzysta z nieruchomości, ale nie jest jej właścicielem. Opłaty za użytkowanie wieczyste są płacone przez użytkownika wieczystego właścicielowi gruntów. Jako Rzeczoznawca majątkowy mogę pomóc w dokonaniu aktualizacji wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, uwzględniając zmieniające się warunki rynkowe, wartość nieruchomości i obowiązujące przepisy prawne.

2. Odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości: Wywłaszczenie nieruchomości to przymusowe odebranie własności nieruchomości przez organy publiczne, zazwyczaj w celu realizacji inwestycji publicznej. Dzięki swoim uprawnieniom mogę przeprowadzić ekspertyzę majątkową w celu oszacowania wartości nieruchomości przed wywłaszczeniem oraz wskazać odpowiednie odszkodowanie dla właściciela.

3. Spadek wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego: Uchwalenie planu miejscowego przez władze lokalne może mieć wpływ na wartość nieruchomości. Pomagam ocenić spadek wartości nieruchomości wynikający z wprowadzenia nowych przepisów planu miejscowego, np. poprzez ograniczenia zabudowy, zmianę przeznaczenia terenu czy inne czynniki mające wpływ na wartość nieruchomości. Na podstawie takiej ekspertyzy można dochodzić roszczeń o odpowiednie odszkodowanie lub rekompensatę.

Kontakt
Masz jakieś pytania?

Moja praca wymaga dokładnego poznania przedmiotu wyceny dlatego zachęcam Cię do kontaktu, aby omówić wszystkie szczegóły.

Skontaktuj się ze mną