Usługi

Opinie i ekspertyzy

Indywidualne i profesjonalne opinie oraz ekspertyzy

Sporządzam opinie i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego, uwzględniające indywidualne potrzeby Klienta. Pomagam również uzyskać zaświadczenia o samodzielności lokali.
Wykonuję różnorodne indywidualne opinie i ekspertyzy związane z oceną wartości majątku oraz analizą różnych aspektów związanych z nieruchomościami i innymi składnikami majątku.

Oto kilka przykładów:

1. Opinia wartości nieruchomości: są to opinie dotyczące wartości nieruchomości w celu pomocy przy ustalaniu ceny sprzedaży, dziedziczenia, rozwodów, podziałów majątkowych lub sporów prawnych.

2. Opinia wartości przedsiębiorstwa: pomagam ocenić wartość całego przedsiębiorstwa lub jego poszczególnych składników, takich jak nieruchomości, aktywa trwałe, udziały, patenty, znaki towarowe czy zobowiązania finansowe.

3. Ekspertyza w zakresie inwestycji nieruchomościowych: analizuję i doradzam w zakresie inwestycji w nieruchomości, oceniając ich potencjał zyskowności, ryzyko inwestycyjne, perspektywy wzrostu wartości oraz analizując czynniki rynkowe i ekonomiczne.

4. Ekspertyza w zakresie zarządzania nieruchomościami: mogę doradzać w zakresie zarządzania nieruchomościami, w tym oceniać wynajem, analizować efektywność dzierżawy, przeprowadzać analizę kosztów i dochodów oraz rekomendować strategie zarządzania.

5. Opinia wartości maszyn, urządzeń i innych składników majątkowych: oceniam wartość maszyn, urządzeń, pojazdów, sprzętu technicznego lub innych składników majątkowych, np. w przypadku wyceny majątku firmy, leasingu, ubezpieczenia lub rozliczeń podatkowych.

6. Ekspertyza w zakresie ubezpieczeń majątkowych: mogę dokonywać oceny wartości majątku w celu ustalenia odpowiedniej sumy ubezpieczenia lub w przypadku rozpatrywania szkody ubezpieczeniowej.

7. Opinia w zakresie dzierżawy i najmu nieruchomości: doradzę w sprawach dzierżawy i najmu nieruchomości, ocenię rynkowe stawki czynszu, sporządzę umowy najmu czy ocenię korzyści dla stron umowy.

Są to tylko niektóre przykłady indywidualnych opinii i ekspertyz, które jestem w stanie zaoferować i wykonać. Ich zakres może być szeroki i dostosowany do konkretnych potrzeb Klienta.

Kontakt
Masz jakieś pytania?

Moja praca wymaga dokładnego poznania przedmiotu wyceny dlatego zachęcam Cię do kontaktu, aby omówić wszystkie szczegóły.

Skontaktuj się ze mną